BAN GIÁM ĐỐC

19/06/2018 rootthaonguyen 8596

1. Giám Đốc: BS. CKII Tôn Quang Chánh Trách nhiệm – quyền hạn:    – Lãnh đạo điều hành chung mọi công việc trong bệnh […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •