BAN GIÁM ĐỐC

19/06/2018 Admin 8582

1.1 Giám Đốc: BS. CKII Tôn Quang Chánh Trách nhiệm – quyền hạn:  - Lãnh đạo điều hành chung mọi công việc trong bệnh viện; […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •