PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/07/2018 Admin 3517

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

13/07/2018 Admin 940

   Phòng Tổ chức hành chánh – Bộ phận tổ chức cán bộ có tổng số 06 viên chức, nhân viên, trong đó: 1 Phó trưởng […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •