PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/07/2018 Admin 0

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện […]