SƠ ĐỔ KHỐI CHỨC NĂNG VÀ MỐI LIÊN HỆ BỆNH VIỆN D CHIỂN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 (KÉM THEO SƠ ĐỔ CHI TIỂT PHÂN LUỔNG GIAO THÔNG) (BAN HÀNH KÉM THEO QUYỂT ĐỊNH SỐ/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TỂ, NGÀY THÁNG NĂM 2020)

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •