SỐ: 805/SYT-KHTC * V/v RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT GIẢM CÁC NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2020 ĐÃ BỐ TRÍ NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •