Số: 320 /UBND-TH – V/V GIẢM SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •