SỐ: 119/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÊ VĂN PHƯỚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH, VỚI CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •