SỐ: 118/TB-VPUBND – THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÊ VĂN PHƯỚC TẠI BUỔI KHẢO SÁT KHU VỰC CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG (THỊ TRẤN ÓC EO, HUYỆN THOẠI SƠN) VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-2019

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •