PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SDTC-TOCHUC
SDTC-TOCHUC1
SDTC-TOCHUC2

   Phòng Tổ chức hành chánh – Bộ phận tổ chức cán bộ có tổng số 06 viên chức, nhân viên, trong đó: 1 Phó trưởng phòng, và 5 nhân sự.

sephuy1

chihoan
tochuccb0

tochuccb2

tochuccb3

tochuccb

tochuccb1
tochuccb4

tochuccb6

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

   Phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị của nội bộ, công tác hành chính và quản trị mạng. Ngoài ra còn có bộ phận Công đoàn và Đảng ủy tham gia hoạt động và sinh hoạt cùng phòng Tổ chức hành chính.

   Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

   Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.
Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

   Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.

   Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

   Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

   Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

   Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

   Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong BV theo kế hoạch đã duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

   Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

 

Nguồn tin: CỬ NHÂN VÕ THỊ KIM HOÀN

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •