PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SDTC-TCKT
SDTC-TCKT1

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

   • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

   • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

   • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

   • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

   • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

   • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

   • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

2. QUYỀN HẠN:

   • Làm việc dưới sự điều hành, giám sát của ban giám đốc.

   • Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan chuyển đầy đủ kịp thời những báo cáo, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán.

   • Kế toán không được lập, kí duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không được sự đồng ý của ban lãnh đạo hoặc không phù hợp với quy định hiện hành.

3 . QUAN HỆ CÔNG TÁC:

A. Đối nội:

 - Quan hệ với Giám đốc, các Phó giám đốc Bệnh viện: để tiếp nhận, xin ý kiến chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

 - Quan hệ với các cán bộ, nhân viên trong phòng: để quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

 - Quan hệ với khoa, phòng khác trong Bệnh viện: để giải quyết, xử lý các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của Phòng.

B. Đối ngoại

 - Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và cùng cấp về lĩnh vực Kế toán, tài chính, Thuế, Thống kê: Sở Y Tế, Sở Tài Chính, Cục Thuế Tỉnh An Giang, Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh An Giang, Kiểm toán Nhà nước….

 - Quan hệ với khách hàng: trong việc thực hiện thanh toán các hợp đồng kinh tế và cung cấp dịch vụ;

 - Quan hệ với các ngân hàng có quan hệ giao dịch: trong việc vay vốn; nhận, chuyển tiền qua ngân hàng;

 - Các quan hệ khác có liên quan trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

4 . CAM KẾT:

 - Tuân thủ các yêu cầu của Bản mô tả công việc.

 - Chấp hành mọi nội quy, quy chế, quy định của Bệnh viện.

5 . CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN (17 vị trí):

 1. KẾ TOÁN TRƯỞNG.

710X500chihong
710X500KETOAN
710x320KETOAN
710X500KETOAN1
710X500KETOAN2

 2. Thủ quỹ.

 3. Kế toán tổng hợp.

 4. Kế toán Lao động tiền lương, các chế độ theo lương, cá nhân.

 5. Kế toán thanh toán tiền mặt.

 6. Kế toán quản lý viện phí, dịch vụ, thuế

 7. Kế toán công nợ kho: khoa Dược, VTYT, máu, oxy

 8. Kế toán kho: HCQT, Kiểm soát nhiễm khuẩn, thanh toán chuyển khoản

 9. Kế toán Tài sản cố định – CCDC

 10. Kế toán thanh toán BHYT nội trú

 11. Kế toán thanh toán BHYT ngoại trú

 12. Kế toán thu viện phí, dịch vụ

 13. Kế toán Nhà thuốc Bệnh viện

 14. Kế toán kho Nhà thuốc Bệnh viện.

 15. Kế Toán bãi xe (Hợp đồng khoán)

 16. Kế toán các khoản phụ cấp PT -TT

 17. Kế Toán căn tin (Hợp đồng khoán)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •