PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Quản lý chất lượng vì sự hiệu quả và bền vững.

SDTC-QLCL

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

710X500quanlichatluong

  - Phòng Quản lý Chất lượng thuộc Bệnh viện Sản Nhi An Giang là một Phòng chức năng còn rất trẻ, vừa được thành lập vào ngày 12 tháng 7 năm 2018.

  - Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (gọi tắt là quản lý chất lượng bệnh viện) được triển khai, yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện. Xuất phát từ thực tế và nhu cầu nêu trên và được sự chấp thuận của Sở Y tế An Giang theo Công văn số 1347/SYT-NVY ngày 24/5/2017, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang đã ký Quyết định số 215/QĐ-BVBNĐ ngày 12/07/2018 thành lập Phòng Quản lý Chất lượng thuộc Bệnh viện Sản – Nhi nhằm mục đích xây dựng, phát triển và kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng bệnh viện, tương xứng với quy mô và vị thế của một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh.

  - Địa chỉ liên hệ: Lầu 1 Khu Hành Chính, Bệnh viện Sản – Nhi An Giang

  - Số ĐT: 0296… Link nội bộ:

  - E-mail: qlclbvsn@gmail.com

II. TỔ CHỨC & NHÂN SỰ:

  Phòng Quản lý Chất lượng có tổng cộng 04 viên chức, nhân viên, bao gồm 01 Phụ trách phòng và 03 nhân sự.

1. Sơ đồ tổ chức:

710X500SODO

2. Phụ trách Phòng (Điều hành): BS.CK2 Lê Văn Đức

3. Bộ phận chuyên môn:</p

  - Phụ trách Cải tiến & Đánh giá chất lượng: BS Nguyễn Kỳ Quan

  - Phụ trách Quản lý sự cố y khoa: BS.CK2 Lê Văn Đức & DS Lê Quang Bình

  - Phụ trách An toàn người bệnh: CN Nguyễn Phú Phúc Vinh

4. Thành viên Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện:

  - Thư ký Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện: BS.CK2 Lê Văn Đức

III. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

1/. Chức năng – nhiệm vụ chung:

  Với chức năng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Phòng Quản lý Chất Lượng có chức năng – nhiệm vụ cụ thể như sau:

 a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

 b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

 c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

 d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

 đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

 e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

 g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

 h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

 i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

2/. Những hoạt động cụ thể khác:

 a) Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện, tham mưu xây dựng các văn bản về quản lý chất lượng trong bệnh viện.</p

 b) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng hằng năm trong bệnh viện.

 c) Xây dựng mục tiêu chất lượng và bộ chỉ số chất lượng bệnh viện.

 d) Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện để xác định thực trạng, vấn đề tồn tại, ưu tiên, giải pháp và giúp xây dựng các công việc cụ thể nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. </p

 đ) Xây dựng bảng kiểm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện và tổ chức đánh giá.

 e) Hướng dẫn các thành viên của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với từng khoa, phòng.

 f) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

  Cùng với quyết tâm trong việc triển khai các hoạt động tăng cường chất lượng bệnh viện của lãnh đạo và toàn thể các khoa phòng tại bệnh viện, Phòng Quản lý Chất Lượng luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa việc cải tiến chất lượng trở thành động lực và là mục tiêu xuyên suốt của Bệnh viện Sản – Nhi An Giang.

Hoạt động phòng Quản lý chất lượng năm 2020

 

Nguồn tin: BS.CK2 Lê Văn Đức

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •