NHIỄM COVID-19 Ở PHỤ NỮ MANG THAI, SINH NON, CÂN NẶNG LÚC SINH VÀ LÂY TRUYỀN DỌC: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BS Trần Ngọc Phước

Trong vòng chưa đầy bốn tháng, tổng số trường hợp được xác định nhiễm COVID-19 là 1,684,833 trên toàn thế giới. Kết cuộc trong dân số phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19 vẫn còn chưa rõ ràng.

Chúng tôi đã đánh giá tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp để phân tích xem việc nhiễm COVID-19 ở phụ nữ mang thai có liên quan đến sinh non và cân nặng khi sinh hay không, và để tóm tắt kết quả chẩn đoán trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19, từ đó nghiên cứu khả năng lây truyền dọc từ mẹ sang con.

Các dữ liệu được tìm kiếm trên PubMed, Scopus, LILACS, Web of Science, Google Scholar, Preprints, bioRxiv và medRxiv. Chúng tôi đã sử dụng tỷ số odds (OR) và sai biệt trung bình MD (mean difference) làm công cụ để phân tích. Ước lượng tóm tắt được tính toán bằng cách sử dụng các mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (random effects models). 38 nghiên cứu được đưa vào; dữ liệu từ 279 phụ nữ được phân tích; 60 bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19.

Phân tích tổng hợp cho thấy không có mối liên quan đáng kể nào giữa COVID-19 và sinh non (OR: 2.25, KTC 95% [0.96-5.31], p: 0.06, I² = 0%). Không có mối liên quan đáng kể nào được tìm thấy giữa cân nặng lúc sinh và COVID-19 (MD: -124.16, KTC 95% [-260.54-12.22], p: 0.07, I² = 0%). Trong số 432 trẻ sơ sinh, 10 trẻ được báo cáo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sớm. Do đặc điểm của các nghiên cứu, mức độ bằng chứng của phân tích tổng hợp này được coi là rất thấp.

Nhiễm COVID-19 ở phụ nữ mang thai có thể không liên quan đến sinh non hoặc cân nặng lúc sinh của trẻ sơ sinh, tuy nhiên bằng chứng cho đến nay là rất không chắc chắn. Một vài báo cáo cho thấy việc lây truyền SARS-CoV-2 theo chiều dọc cho trẻ sơ sinh là có thể, nhưng bằng chứng vẫn chưa chắc chắn.

Nguồn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32696830/

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •