MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •