KHOA SẢN BỆNH-SẢN THƯỜNG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SDDTC-SB-ST
SDDTC-SB-ST1

I. Chức năng:

  1.1 Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên ngành sản khoa

  1.2 Tham gia đào tạo lại, chỉ đạo tuyến; thực hiện chất lượng Bệnh viện và công tác xã hội.

  1.3 Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh.

II. Nhiệm vụ:

  2.1 Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên ngành sản bệnh.

  2.2 Tư vấn trong lĩnh vực chuyên khoa sản; tham gia đào tạo chung của bệnh viện.

  2.3 Đăng ký nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới.

  2.4 Chỉ đạo tuyến, đào tạo lại.

  2.5 Thực hiện các chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

  2.6 Thực hiện chất lượng trong khám chữa bệnh và chăm sóc khách hàng.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •