KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN SẢN NHI

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

710X5001khoaduoc1


SDTCKHOADUOC1

I. CHỨC NĂNG

   Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

II. NHIỆM VỤ

 1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo

thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

9. Tham gia chỉ đạo tuyến.

10. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

11. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

12. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

13. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

   Cơ cấu tổ chức và hoạt động khoa Dược thực hiện theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động Khoa dược Bệnh viện.

710X5001TAPTHE6

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG, PHÓ KHOA DƯỢC

I. TRƯỞNG KHOA

710X5001khoaduoc2

710X5001TAPTHE
710X5001TAPTHE1

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện.

b) Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của Thông tư này.

c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng,

nhà thuốc trong bệnh viện.

d) Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc; kiểm tra, giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng cao chất lượng điều trị.

đ) Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn).

e) Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính – kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành.

g) Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản thuốc; nhập, xuất thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn) đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

h) Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế.

i) Chịu trách nhiệm tham gia hội chẩn hoặc phân công dược sỹ trong khoa tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

k) Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

l) Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo chuyên môn dược cho đồng nghiệp và cán bộ tuyến dưới.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

710X5001TAPTHE2
710X5001TAPTHE3
710X5001TAPTHE4
710X5001TAPTHE5
710X5001NHATHUOC

II. PHÓ TRƯỞNG KHOA

 a) Thay thế Trưởng khoa giải quyết công việc khi Trưởng Khoa đi vắng.

b) Lập kế hoạch công tác và chỉ đạo thực hiện khi đã thống nhất trong Ban chủ nhiệm khoa.

c) Thường xuyên tìm hiểu tình hình tư tưởng, tinh thần thái độ công tác, năng lực nghiệp vụ của CB.CNV trong khoa.

d) Phụ trách kho cấp phát chẵn. Theo dõi nhập, xuất, tồn kho của các kho.

đ) Tham gia công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao.

e) Tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các
thành viên trong khoa và học viên theo phân công.

g) Tham dự hội thảo khoa học kỹ thuật – thông tin thuốc và một số báo cáo chuyên đề theo phân công.

h) Tham gia vào việc kiểm nhập, kiểm kê thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao mỗi tháng và đột xuất theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa giao và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •