CÔNG VĂN 1773/QĐ-BYT (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “SỔ TAY HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SARS-COV-2 (COVID-19) ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CỘNG ĐỒNG”)

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •