CÔNG VĂN 1740/BYT-KH-TC (V/v BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19.)

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •