CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  Bệnh viện Sản Nhi An Giang là Bệnh viện chuyên khoa hạng II, tuyến tỉnh, đầu ngành về chất lượng y tế Sản Nhi tại địa phương, dưới sự quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang.

  Với chức năng và nhiệm vụ như trên thường ngày Bệnh viện tiếp nhận điều trị và chăm sóc cho rất nhiều bệnh nhân, tuy nhiên cán bộ viên chức ở các khoa phòng không có nhiều thời gian để tìm hiểu rõ về những quy định và điều luật trong công tác đánh giá viên chức và thi đua khen thưởng cũng như những thông tư hướng dẫn văn bản liên quan đến vấn đề này.

  Từ thực tiễn cho thấy phong trào thi đua và công tác khen thưởng luôn có vị trí quan trọng, là động lực để phát huy nội lực trong từng cá nhân, trong từng tập thể nhỏ của các khoa phòng đến toàn bệnh viện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Công tác thi đua phải gắn với công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, lấy việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành là mục tiêu và động lực quan trọng trong quá trình thực hiện mọi mặt công tác của từng cá nhân, từng tập thể và toàn bệnh viện. Phải gắn công tác thi đua với công tác tuyên truyền, giải thích đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cho mọi người hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, tự giác thi hành;

  Công tác thi đua phải chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, tiêu chuẩn thi đua, đồng thời phải xây dựng các chỉ tiêu thi đua, các hình thức khen thưởng phù hợp với chính sách, đảm bảo giải quyết hài hoà lợi ích tập thể và cá nhân;

  Khen thưởng phải kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, đảm bảo tính công khai, dân chủ và đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

  Phải củng cố kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, trong đó thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng.

  Phòng Tổ chức hành chính đưa ra Bảng tóm tắt về công tác đánh giá công chức – viên chức và thi đua khen thưởng tại Bệnh Viện Sản Nhi An Giang” bằng hình thức vẽ sơ đồ tóm tắt các quy trình này dựa trên các Nghị định và Thông tư hướng dẫn như sau:

  • Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

  • Căn cứ Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

  • Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

  • Thực hiện Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội Vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

tccbwebsite
tccbwebsite3
tccbwebsite4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •