PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

10/10/2018 Admin 0

I. GIỚI THIỆU   Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Sản Nhi An Giang thành lập ngày 01/07/2016, gồm 04 nhân viên, trong đó: – Trưởng […]

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/07/2018 Admin 0

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện […]