BAN GIÁM ĐỐC

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

bangiamdoc

1.1 Giám Đốc: BS. CKII Tôn Quang Chánh

710X500bschanh

Trách nhiệm – quyền hạn:

 - Lãnh đạo điều hành chung mọi công việc trong bệnh viện;

 - Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ;

 - Phụ trách các Phòng chức năng và Khối cận lâm sàng (trừ các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc).

 - Chủ trì giao ban bệnh viện.

 - Ủy quyền cho phó giám đốc giải quyết công việc phòng khi đi vắng mặt.

1.2. Phó Giám Đốc: BS. CKII Nguyễn Văn Ngãi

710X500bsngai

Trách nhiệm – quyền hạn:

 - Phụ trách Hội đồng thuốc bệnh viện;

 - Phụ trách khối Ngoại và khối Sản;

 - Phụ trách công tác xã hội hóa trong bệnh viện. Bao gồm: bãi xe, căn tin, bách hóa tổng hợp và các dịch vụ XHH y tế.

 - Phụ trách Chương trình quân dân y;

 - Công tác đoàn thể;

 - Ký duyệt các chứng từ < 20 triệu.

 - Thay mặt giám đốc điều hành công việc của bệnh viện khi có ủy quyền của giám đốc.

1.3. Phó Giám Đốc: BS CKII Huỳnh Hoàng Huy

710X500bshuy

Trách nhiệm – quyền hạn:

 - Phụ trách về bảo hiểm y tế của người bệnh (kiểm tra việc xuất toán BHYT);

 - Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân sự tại bệnh viện;

 - Phụ trách Quản lý chất lượng bệnh viện và chăm sóc khách hàng;

 - Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất trong bệnh viện;

 - Công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo trong và ngoài bệnh viện.

 - Phụ trách công tác pháp chế tuyên truyền văn bản chính sách pháp luật, công tác hiến máu nhân đạo, hoạt động Đoàn Thanh niên và các hoạt động từ thiện.

 - Ký duyệt các chứng từ < 20 triệu.

 - Thay mặt giám đốc điều hành công việc của bệnh viện khi có ủy quyền của giám đốc.

 

Nguồn Tin : Tổ Chức

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •