BÀI 5: SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA 2
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
(Agreement between two methods of clinical measurement)

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •