BÁC SĨ NGUYỄN THỊ MÀU THUỘC ĐƠN VỊ
BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG ĐƯỢC UBMTTQ TỈNH AN GIANG GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 -2026

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Màu thuộc đơn vị Bệnh Viện Sản Nhi An Giang được UBMTTQ tỉnh An Giang giới thiệu ứng cử đơn vị bầu cử số 2, thành phố Long Xuyên gồm 6 phường, xã:
1. Phường Bình Đức
2. Phường Bình Khánh
3. Phường Mỹ Xuyên
4. Phường Đông Xuyên
5. Phường Mỹ Hoà
6. Xã Mỹ Khánh

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •