Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, khóa XIII

DANH MỤC CHIA SẼ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sáng ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày và được kết nối trên 16.000 điểm cầu của cả nước.


Trong ngày 04/12, Hội nghị truyền đạt 04 chuyên đề cụ thể như sau: Chuyên đề 1: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chuyên đề 3: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chuyên đề 4: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Sáng ngày 05/12, Đảng bộ các tỉnh, thành phố tổ chức thảo luận lấy ý kiến triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, khóa XIII tại từng địa phương.
Tại điểm cầu Bệnh Viện Sản Nhi An Giang có sự tham gia của Bí thư Đảng Ủy BV – Đồng chí Tôn Quang Chánh, Ban chấp hành Đảng Ủy cùng 135 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •